top of page

Jobs CSC

ประกาศรับสมัครงาน

JOBS 1

1 ຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍຄຸ້ມຄອງສາຂາ 01 ຕຳແໜ່ງ
2 ຜູ້ຈັດການ ສາຂານະຄອນປາກເຊ 01 ຕຳແໜ່ງ
3 ຫົວໜ້າຝ່າຍບັນຊີ-ການເງິນ 01 ຕຳແໜ່ງ

JOBS 2

1 ພະນັກງານການຕະຫຼາດ

   (ປະຈຳ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)  ຈຳນວນ 2 ຕຳແໜ່ງ

JOBS 3

1 ພະນັກງານຂາຍໂຄງການ ແລະ ຮ້ານຄ້າຊ່ວງ

   (ປະຈຳ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ຈຳນວນ 2 ຕຳແໜ່ງ

JOBS 4

1 ອຳນວຍການ ຝ່າຍບັນຊີ-ການເງິນ

   (ປະຈຳ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ປາກເຊ) 1 ຕຳແໜ່ງ
2 ຫົວໜ້າຝ່າຍບັນຊີ-ການເງິນ 

   (ປະຈຳ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ປາກເຊ) 1 ຕຳແໜ່ງ

bottom of page